Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS


hat.nyilv2


>> HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS KÖZBESZERZÉSEKHEZ és TÁMOGATÁSOKHOZ

A fenti adatbázis közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

 
Tájékoztató a rendezett munkaügyi kapcsolatok 2021. március 11-i változásairól

A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés feltételrendszerét 2021. március 11. napjától - az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szabályozza.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a rendelet hatályba lépését követően tartott ellenőrzés alapján indult ügyekben az alábbi szabálytalanságok miatt munkaügyi bírságot kiszabó határozatainak adatait már első esetben történt elkövetés esetén nyilvánosságra hozza a hatósági nyilvántartásának - honlapon közzétett - 2. (Rendezett munkaügyi kapcsolatok) menüpontjában:

  1. az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása;
  2. a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételekre, a gyermekmunka tilalmára  vonatkozó rendelkezések megsértése;
  3. a foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó jogszabályban a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése;
  4. a munkaerő-kölcsönzési tevékenység nyilvántartásba vételével kapcsolatos szabályainak megsértése;
  5. harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételrendszere a megfelelés hiányát jelentő, bírság kiszabással járó jogszabálysértések köre és a nyilvánosságra hozatal kétéves időtartama tekintetében azonos a korábbi szabályozással.

Ugyanakkor kizárólag az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó döntések esetén a szabályozás megteremti annak a lehetőségét, hogy foglalkoztató kérheti a jogsértést megállapító döntéssel kapcsolatban nyilvánosságra hozott adatai törlését a közzétételi kétéves határidő letelte előtt, amennyiben:

  • kérelmet nyújt be a foglalkoztatás-felügyeleti hatósághoz, amelyben egy naptári évben egyszer egy vagy több döntéssel kapcsolatban közzétett adat törlését kezdeményezheti,
  • befizeti a jogszabály szerinti összeget, amely a törlési kérelemmel érintett bírságösszeg háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa; [a minimálbér összege mindig a kérelem benyújtásának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege]
  • a közzétett döntésben foglaltakat önként és teljes körűen végrehajtotta és a munkaügyi bírságot megfizette.

A közzétételi időtartam előtti törlés kérelmezési lehetősége nem vonatkozik a harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatti bírsághatározattal, illetve a korábbiak szerinti befizetésre kötelezéssel kapcsolatban közzétett adatokra.

A törlésre vonatkozó kérelem benyújtható a kormányrendelet hatályba lépését megelőzően megtartott munkaügyi ellenőrzések alapján közzétett munkaügyi bírsághatározatok adataival kapcsolatban is.

A befizetést az NGM alábbi bankszámlaszámára kell teljesíteni, egyúttal kérjük, hogy az átutalás Közlemény rovatában a foglalkoztató adószámát feltüntetni szíveskedjenek:

Számla neve: Munkaügyi bírsággal sújtott foglalkoztatók közzétételének törlése - befizetési számla

Számla száma: 10032000-00005503-06010011

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kiszabott munkaügyi bírság összegét a bírsághatározatban megjelölt, a fentitől eltérő bankszámlaszámra szükséges átutalni.

A kérelem benyújtása:

elektronikus úton az OMMF_0303 nyomtatvány kitöltésével, mely az alábbi linken található: http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=330

A kérelemhez minden esetben csatolni kell az átutalást igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát (nem szerkeszthető formátumban).

Kérdés esetén hívják bizalommal ingyenes zöld-számunkat: 06-80-204-667


 
Tájékoztató a hatósági nyilvántartás 2014. márciusi változásairól

A Magyar Közlöny 2014. évi 26. számában megjelent a 2014. évi XV. törvény, mely 2014. március 15-ei hatállyal módosította a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. §-át:

A Kbt. 56. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészült ki:

"Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki [...]

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;”

A Kbt. 181. §-a a következő (9) bekezdéssel egészült ki:

"E törvénynek a Mód3. tv.-nyel megállapított 56. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kizáró ok alkalmazásakor csak a Mód3. tv. hatálybalépését követően indult hatósági ügyekben feltárt jogsértések vehetőek figyelembe. A hatóságok az 56. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt jogsértést elkövető gazdasági szereplőkre vonatkozó, külön jogszabályban megállapított közzétételi kötelezettségüknek a Mód3. tv. hatálybalépését követően indult hatósági ügyekben feltárt jogsértések esetén a Kbt. 2013. július 1-je előtt hatályos szabályaival összhangban korábban közzétett adatoktól elkülönítetten tesznek eleget."

A fentiekből következően a munkaügyi hatóságnak a jövőben is nyilvánosságra kell hoznia a Kbt. 2013. július 1-jét megelőzően hatályos 56. § (1) bekezdés g) pontja szerinti jogsértéseket elkövető munkáltatók adatait, ugyanakkor ezen adatokat kizárólag a 2013. július 1-jét megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárásokban lehet figyelembe venni. A Kbt. 2014. március 15-től hatályos 56. § (1) bekezdés g) pontjában szereplő jogsértést elkövetően munkáltatók adatait a törvény előírásainak megfelelve, a munkaügyi hatóság elkülönítve, egy új menüpontban hozza nyilvánosságra. Ezen menüpontban a munkaügyi hatóság nyilvánosságra hozatali kötelezettsége kizárólag a 2014. március 15-ét követően indult hatósági ügyekben feltárt jogsértések esetében áll fenn.  E menüpontban szereplő adatokat kizárólag a  törvény hatálybalépését (2014. március 15.) követően megkezdett beszerzéseknél, közbeszerzési eljárásoknál, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseknél és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásoknál lehet figyelembe venni.
 


Tájékoztató a hatósági nyilvántartás 2013. júliusi változásairól

I.

A Magyar Közlöny 108. számában megjelent a 2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) módosításáról. E törvény 35. § (2) bekezdése kiegészíti a Kbt. 181. §-t egy új (6) bekezdéssel : "[...] E törvénynek a Mód2. tv. által hatályon kívül helyezett 4. § 15. pontját, 56. § (1) bekezdés g) pontját és 56. § (5) bekezdését a Mód2. tv. hatályba lépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra nem kell alkalmazni."
A fentiekből következően a munkaügyi hatóság honlapján az 1. Közbeszerzés menüpont továbbra is elérhető lesz, ugyanakkor az abban nyilvánosságra hozott határozatok adatait csak és kizárólag a törvény hatályba lépését (2013. július 1.) megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárásokban lehet figyelembe venni. Tekintettel a törvény 37. § (1) bekezdésére, a 2013. július 1-jét követően kezdődött ügyekben nem kerülhet sor a nyilvánosságra hozatalra.

II.

A Magyar Közlöny 97. számában megjelent a 2013. évi LXXXIV. törvény az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról.

1.     E törvény 9. § (1) bekezdése kiegészíti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83. §-t a következő (4) bekezdéssel:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott közhiteles adatkör tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

2.     E törvény 9. § (2) bekezdése kiegészíti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-t a következő (2a) bekezdéssel:

„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás - a (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

3.     E törvény 23. § (2) bekezdése kiegészíti a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-t a következő (1a) bekezdéssel:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás - a (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

1.     Tájékoztatjuk, hogy a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a munkavédelmi hatóság a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túlmenően az engedély kiadásának napját, a szakértői tevékenység szüneteltetésének tényét és időtartamát, valamint a kérelmező hozzájárulása esetén a kérelmező kérelemben megadott egyéb személyes és a végzettségére vonatkozó adatait.

A munkavédelmi hatóság a kérelmező hozzájárulása alapján - közzéteszi a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosult személyek a Szolgtv.-ben meghatározott adatain túl a szolgáltatás szüneteltetésének tényét és időtartamát.

A Szolg. tv. 26. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartás tartalmazza:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését,

d) az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, valamint

e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

A Szolg. tv. 26. § (2a) bekezdése alapján a nyilvántartás c) és d) pontjában meghatározott adatok tekintetében 2013. 07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

2.     Tájékoztatjuk, hogy a munkavédelmi hatóság által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) történő igazolása céljából vezetett hatósági nyilvántartás 2013. 07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3.     Tájékoztatjuk, hogy a munkaügyi hatóság a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során a hatóság jogerős és végrehajtható határozata, illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozat jogsértést állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontját,

c) a jogsértés megjelölését,

d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történő utalással,

e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerős és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben a bíróság milyen döntést (hatályon kívül vagy hatályon kívül helyező és új eljárást elrendelő vagy a keresetet elutasító) hozott.

A nyilvántartás az a) pontban foglalt adatok kivételével 2013. 07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
 

Tájékoztató a hatósági nyilvántartás 2013. januári változásairól

 
Rendezett munkaügyi kapcsolatok menüpont: A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosult az alábbiak szerint:
6. § (2) A 4. §-ban és az 5. §-ban foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható, ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval szemben a 4. § a) pontja szerinti jogsértés elkövetése miatt az 5. § a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazták, azonban
a) a munkaügyi hatóság, valamint az állami adóhatóság által kiszabott munkaügyi bírság/mulasztási bírság összege nem haladja meg a harmincezer forintot,
b) a jogsértés első alkalommal, egy munkavállaló vonatkozásában került megállapításra,
c) a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg.
 
A jogszabály törlésről nem rendelkezik, így a már nyilvánosságra hozott határozatok továbbra is szerepelnek az adatbázisban, ugyanakkor a rendelet 7. §-a kiegészült egy (4) bekezdéssel, mely szerint a támogatást kérő a 6. § (2) bekezdés szerinti esetben a bírságot megállapító határozat másolatát a támogatás nyújtó felé köteles benyújtani.
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény nem módosult, így a Közbeszerzés menüpontban továbbra is az eddigiek szerint kerül sor a nyilvánosságra hozatalra.
 


Tájékoztató a hatósági nyilvántartás 2012. januári változásairól.

1. Közbeszerzés menüpont
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal […] sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel […] sújtott jogszabálysértést követett el.
Ez alapján ebben a menüpontban a fenti két szabálytalanság bármelyikét elkövető munkáltatók kerülnek nyilvánosságra hozatalra.

2. Rendezett munkaügyi kapcsolatok menüpont
A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-a szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatok alábbi feltételeinek való megfelelés hiánya esetén, a 6. §-ban foglaltak kivételével, nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylőjével szemben
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. § (4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) az Mt. 72. §-ában meghatározott, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti, keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 193/D. §-a (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése […]
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetőleg jogerős bírósági határozattal az 5. §-ban meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.

Az 5. §-ban meghatározott hátrányos jogkövetkezmény a munkaügyi hatóság vonatkozásában a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) szerint munkaügyi bírság vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezés.

A 4. § b)-c), valamint e) pontjában foglalt jogsértés esetén nyújtható támogatás, ha ezen jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül a hatóság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem állapította meg. A több telephellyel rendelkező munkáltató esetében a jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított két éven belül elkövetett ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül jogerős és végrehajtható határozattal megállapított azonos jogsértést kell érteni.

3. Munkavédelmi bírsághatározatok menüpont

Ezen a területen változás nem történt, továbbra is a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-a alapján történik a nyilvánosságra hozatal.

4. Bérkompenzáció hiányát megállapító határozatok
A 2012. évi XXI. törvénnyel módosított, az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével azon munkáltató számára, aki a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig nem állapítható meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti költségvetési támogatás.
Ugyanezen törvény 6. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak az adórendszer átalakítása miatt kiegészítő munkáltatói támogatásra fordítható előirányzatából nyújtott támogatásra,
b) a nem állami intézmény fenntartójának biztosított normatív és egyéb hozzájárulásra, valamint
c) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti támogatásokra.

Az ezen szabálytalanságot elkövető munkáltatókra vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát a Met. 8/C. § (8) bekezdése írja elő.
 Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény (Módtv.) 41. §-a újfent módosította az OMMF által vezetett hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályokat az alábbiak szerint: „a Módtv. hatálybalépésétől számított 30. napon a munkaügyi hatóság a foglalkoztatóknak a Módtv. hatálybalépéséig hatályos 8/C. § (4) és (5) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott adatai közül törli azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyek közzétételi kötelezettségét - ideértve a folyamatban lévő bírósági felülvizsgálattal érintett határozatok adatait is - az Áht. és a Kbt. a Módtv. hatálybalépéséig előírta."

 

A fentiek miatt 2011. augusztus 31-én az OMMF törölte minden munkáltató adatát a 1. (Közbeszerzés) és 2. (Rendezett munkaügyi kapcsolatok) menüpontok alól.

A továbbiakban az OMMF közzétételi kötelezettsége a Met.  8/C. § (4) és (5) bekezdése alapján a Módtv. hatálybalépését követően (2011. augusztus 1.) indult ügyekben feltárt jogsértések esetén áll fenn.

A fenti módosítás nem érinti a munkavédelmi bírsághatározatokat, így a 3. (Munkavédelmi bírsághatározatok) menüpont alól a munkáltatók adatait nem töröltük, azok továbbra is a határozat meghozatalától számított 2 év elteltével kerülnek törlésre.

 


Tájékoztató a hatósági nyilvántartásról 

Tájékoztató a hatósági bizonyítványokról      
------ >> adatlap: PDF - DOC

(Letöltési probléma esetén a Letöltéssegéd menüpontban frissítse az Adobe Reader programját).


TÁJÉKOZTATÓ A HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRÓL

1)      A nyilvántartás célja és tartalma
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban NGM) által vezetett hatósági nyilvántartás meghatározott adatai honlapon történő nyilvánosságra hozatalának célja, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, valamint a közbeszerzési eljárásoknak való megfelelést a pályázatokat elbíráló, támogatást nyújtó szervezetek ellenőrizhessék.

A Met. 8/C. §-a alapján a munkaügyi hatóság a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során végleges hatósági határozat vagy - közigazgatási per esetén - jogerős és végrehajtható bírósági határozat jogsértést állapított meg.

Az NGM a Met. 8/C. § alapján az általa vezetett nyilvántartás adataiból a meghatározott jogsértést elkövetett, végleges hatósági határozatban vagy - közigazgatási per esetén - jogerős és végrehajtható bírósági határozatban megállapított munkaügyi bírsággal sújtott munkáltatók adatait az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza:

- a foglalkoztató neve, székhelye, adószáma, adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató neve, lakcíme, adóazonosító jele,

- a jogsértést megállapító határozat kelte és száma, véglegessé válásának időpontja,

-  a jogsértés megjelölése,

-  az alkalmazott jogkövetkezmény és mértéke az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történő utalással,

-  közigazgatási per esetén a jogerős bírósági határozat kelte és száma, jogerőre emelkedésének napja, valamint azt, hogy a bíróság milyen döntést hozott.
 
2007. január 1-jétől a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-a alapján a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet. Az NGM a 2007. január 1-jét követően elkövetett munkavédelmi jogsértés miatt végleges határozattal sújtott munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés megnevezését és a bírság mértékét, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének, számának, véglegessé válásának és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.

2)      Keresés a nyilvántartásban, listázás

A név szerinti keresés a rövidítések miatt nem ad 100 %-os találatot, a pontos találathoz javasolt az adószám/adóazonosító jel szerinti keresés.

Külföldi cégek (itt: a Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, azaz magyarországi adószámmal nem rendelkező cégek) esetén keresni az alábbiak szerint lehet:

a)       név szerinti keresés (ha csak a név ismert)

b)      az Adószám vagy Adóazonosító jel mező bármelyikébe írt „K" betű beírásával a rendszer kilistázza valamennyi, az adatbázisban szereplő külföldi céget. Ebben az esetben a részletek megtekintése az adószámra kattintással történik. Amennyiben nem ismert az adószám, akkor annak helyén egy „*" karakter jelenik meg. Ebben az esetben a részletek megtekintése a"*"-ra kattintással történik.

A cég megnevezésére szolgáló adatokat részben az ellenőrzés során, részben a hivatalos úton elérhető forrásból, a (complex / céghírek -teljes cégmutató) cégnyilvántartásból, változóan a cégek hosszú illetve rövid nevének megjelölésével töltöttük fel. Egy adószámhoz (céghez) egy nevet jelenít meg a rendszer. Ha csak a munkáltató (cég) megnevezésében történik változás és ezt követően újabb határozat születik, a hatósági nyilvántartásban a legkésőbbi határozatban szereplő név fog megjelenni.

A név/adószám beírásával a rendszer láthatóvá teszi, hogy az adott körben a munkáltató érintett-e, a megjelenő adatok közül az adószámra kattintva a határozat részletei (jogerő/ végrehajthatóság /esetleges bírságösszeg /érintett jogszabályhelyek) is megtalálhatók.

Az egyes töredékszavak beírásával, mint pl.: ép, mint építési cégek, az adatbázis láthatóvá teszi az összes olyan munkáltatót, melynek adatai között az „ép" töredékszó megtalálható, ez egyben segítséget nyújthat a listázásra. A teljes adatbázis megtekintése az alábbi módon lehetséges. A menüpontba való belépés után a „Foglalkoztató" beviteli mezőbe egy szóköz beütésével, majd a „Keresés" gomb megnyomásával az adott menüponthoz tartozó összes munkáltató listázható. Az egyes menüpontok listáinak összessége megegyezik a teljes adattartalommal.

A „megadott adatokkal nem található foglalkoztató" szöveg azt jelenti, hogy a lekérdezés időpontjában a megadott összes adattal nem szerepel a keresett foglalkoztató a nyilvántartásban.

Észrevételeket - kizárólag a hatósági nyilvántartással kapcsolatban - a következő e-mail címre lehet küldeni: kontroller@ngm.gov.hu

 
TÁJÉKOZTATÓ A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL----------------------------
 
Az NGM az ügyfél kérelmére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 95. § (1) bekezdés alapján (adat igazolására) hatósági bizonyítványt állít ki.

A hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele az ADATLAP-ban kért adatok pontos megadása.

A kérelem benyújtása:

- postai úton az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály 1358 Budapest, Pf. 17. címére címezve, az NGM által rendszeresített formanyomtatvány (ADATLAP) kitöltésével, vagy az előírt adatokat tartalmazó kérelemben;

- személyesen történő benyújtási igény esetén kérjük, hívja zöld számunkat.

Érdeklődni lehet, telefonon, a 06-80-204-667 (ingyenesen hívható zöld) számon.

Az NGM a rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki a hatósági bizonyítványt.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek után 2021. január 1-jét követően indult ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény változása miatt nem kell eljárási illetéket fizetni. A hatóság az iratot az ügyfél kérelme alapján a hatósági nyilvántartás menüpontjai szerint külön-külön állítja ki, így amennyiben pl. 3 menüpontra kérnek hatósági bizonyítványt, a hatóság 3 különböző hatósági bizonyítványt állít ki.

Kitöltési útmutató az NGM honlapján található ADATLAPHOZ:

(az adatlap letölthető az oldal tetején)

Név, cégnév:- gazdasági társaság esetén a társaság neve, egyéni vállalkozó esetén a neve.

Székhely: - a cégkivonat vagy a vállalkozói igazolvány szerinti székhely.

Adószám:- gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet esetén az adószáma.

A kérelem tartalma:- itt kell feltüntetni a kérelmezőnek, hogy a hatósági bizonyítvánnyal mit kíván igazoltatni.

A kért példányszám:- az igényelt példányszám mennyisége (darab).

Kérelmező telefonos elérhetősége: - hiánypótlás kérés, egyeztetés esetére.

A foglalkoztatottak létszáma:- a kérelem benyújtása idején foglalkoztatott munkavállalók létszáma (fő). Csak az akkreditációs tárgyú hatósági bizonyítványt kérelmező munkáltatóknál kell kitölteni.

Pontos jogszabályi rendelkezés (paragrafus, bekezdés, pont)- pontos jogszabályi rendelkezés, amely alapján a bizonyítvány kiállítását kéri.

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.