Pénzügyminisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2013.07.30. - Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékoztatása
- a hatósági nyilvántartás 2013. júliusi változásairól.

Tájékoztató a hatósági nyilvántartás 2013. júliusi változásairól

I.

A Magyar Közlöny 108. számában megjelent a 2013. évi CXVI. törvény a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) módosításáról. E törvény 35. § (2) bekezdése kiegészíti a Kbt. 181. §-t egy új (6) bekezdéssel : "[...] E törvénynek a Mód2. tv. által hatályon kívül helyezett 4. § 15. pontját, 56. § (1) bekezdés g) pontját és 56. § (5) bekezdését a Mód2. tv. hatályba lépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokra nem kell alkalmazni."
A fentiekből következően a munkaügyi hatóság honlapján az 1. Közbeszerzés menüpont továbbra is elérhető lesz, ugyanakkor az abban nyilvánosságra hozott határozatok adatait csak és kizárólag a törvény hatályba lépését (2013. július 1.) megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárásokban lehet figyelembe venni. Tekintettel a törvény 37. § (1) bekezdésére, a 2013. július 1-jét követően kezdődött ügyekben nem kerülhet sor a nyilvánosságra hozatalra.

II.

A Magyar Közlöny 97. számában megjelent a 2013. évi LXXXIV. törvény az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról.

1.     E törvény 9. § (1) bekezdése kiegészíti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83. §-t a következő (4) bekezdéssel:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott közhiteles adatkör tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

2.     E törvény 9. § (2) bekezdése kiegészíti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. §-t a következő (2a) bekezdéssel:

„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás - a (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

3.     E törvény 23. § (2) bekezdése kiegészíti a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-t a következő (1a) bekezdéssel:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás - a (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok kivételével - közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

1.     Tájékoztatjuk, hogy a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a munkavédelmi hatóság a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túlmenően az engedély kiadásának napját, a szakértői tevékenység szüneteltetésének tényét és időtartamát, valamint a kérelmező hozzájárulása esetén a kérelmező kérelemben megadott egyéb személyes és a végzettségére vonatkozó adatait.

A munkavédelmi hatóság a kérelmező hozzájárulása alapján - közzéteszi a munkabiztonsági szakértői tevékenység végzésére jogosult személyek a Szolgtv.-ben meghatározott adatain túl a szolgáltatás szüneteltetésének tényét és időtartamát.

A Szolg. tv. 26. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartás tartalmazza:

a) a szolgáltató nevét,

b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését,

d) az engedély számát és a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, valamint

e) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

A Szolg. tv. 26. § (2a) bekezdése alapján a nyilvántartás c) és d) pontjában meghatározott adatok tekintetében 2013. 07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

2.     Tájékoztatjuk, hogy a munkavédelmi hatóság által a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) történő igazolása céljából vezetett hatósági nyilvántartás 2013. 07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3.     Tájékoztatjuk, hogy a munkaügyi hatóság a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos adatoknak más szervek eljárásában történő felhasználása céljából hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során a hatóság jogerős és végrehajtható határozata, illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozat jogsértést állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontját,

c) a jogsértés megjelölését,

d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az annak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történő utalással,

e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerős és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jogerőre emelkedésének napját, valamint azt, hogy a keresettel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben a bíróság milyen döntést (hatályon kívül vagy hatályon kívül helyező és új eljárást elrendelő vagy a keresetet elutasító) hozott.

A nyilvántartás az a) pontban foglalt adatok kivételével 2013. 07. 01-től közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
 
2013-07-30,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.