Innovcis s Technolgiai Minisztrium Munkavdelem Foglalkoztats-felgyelet Honlapja

Keress:

Krdsek - vlaszok


Keress:

1 / 8   »   »|
 • 2020.03.31. - Az ITM Munkavdelmi Fosztlynak tjkoztatsa a munkavdelmi kpviselk kpzsrl, tovbbkpzsrl
   
  1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltér szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § alapján a felnttképzésben kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhet.

  A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a  veszélyhelyzet idtartama alatt a  képzés kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhet meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerzdés, felnttképzési szerzdés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetvé.

  A Kormányrendelet 2020. március 27-én lépett hatályba.

  A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (1) bekezdés c) pontja szerint a munkavédelmi képvisel megválasztását követ egy éven belül képzésen, ezt követen, illetve újraválasztása esetén évente továbbképzésen vesz részt.

  Javasoljuk, hogy a megválasztott munkavédelmi képviselk a képzésen a járványügyi veszélyhelyzet megsznését követen vegyenek részt.

  Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy az éves továbbképzés is az idei év végéig teljesíthet.

  Amennyiben a képzésre, továbbképzésre mégis a veszélyhelyzet idtartama alatt kerül sor, az a 70/2020. Korm. rendelet értelmében csak távoktatás formájában valósulhat meg.

  2. A felnttképzésrl szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 30. § (2) bekezdése alapján az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a 2020. január 1-jén engedéllyel rendelkez felnttképzést folytató intézmény 2022. december 31-ig jogosult az engedélyben meghatározott felnttképzési tevékenység folytatására.

  Ezzel összhangban az Fktv. átmeneti rendelkezéseire tekintettel az Mvt. kapcsán is a következket kell figyelembe venni: 2020. július 1-jéig csak a „régi" Fktv. szerinti képzések folytathatók az Fktv. 30. § (2) bekezdésével összhangban, majd 2022. december 31-ig a régi felnttképzés az új képzéssel párhuzamosan folyik.

  Tehát az átmeneti idszakban is megszervezhet a munkavédelmi képviselk képzése a korábbi szabálynak megfelelen, tekintettel arra, hogy az új szakmai képzések bevezetése még nem történt meg. A munkavédelmi képviselk képzése is a felnttképzésrl szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet, legkésbb 2022. december 31-ig. Megjegyezzük, hogy az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti felnttképzési tevékenység folytatására vonatkozó új engedély már nem adható ki.

  A szakképzésrl szóló 2019. évi LXXX. törvény és az Fkt. rendelkezéseibl egyértelm, hogy a felnttképzési tevékenység része a szakmai képzés is, tehát az Mvt. 75. § (2) bekezdésében írt szakmai képzés esetében is az Fktv. szabályait kell alkalmazni, a felnttképzési szabályok szerint megszervezhet az Mvt. szerinti képzés.

 • 2020.03.12 - Munkahelyi munkavdelmi bizottsg
  Amennyiben a megválasztott képviselk által megalakított munkavédelmi bizottsághoz egy képvisel nem kíván csatlakozni, akkor például munkavédelmi szabályzat a képviselet egyetértésével akkor adható ki érvényesen a szabályzat, amennyiben a bizottság illetve annak kijelölt tagján kívül aláírja a bizottságon kívüli egyéni képvisel is?

  A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (4) bekezdése szerint „amennyiben a munkavédelmi képviselk száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselt megillet jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja.”

  Az Mvt. 72. § (4) bekezdése szerint „amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képvisel (bizottság) egyetértése szükséges.”

  Az Mvt. vagy más jogszabály által a munkavállalók, illetve képviselik számára biztosított jogokat alapveten a munkavédelmi képviselk gyakorolják. Az Mvt. egyes joghelyein – zárójelbe téve a bizottság szót – a munkavédelmi képvisel mellett az adott jogosultságok gyakorlójaként a bizottságot is feltünteti. Amennyiben a munkahelyen bizottság jött létre, akkor a képviselt megillet jogokat – ha azok az adott munkahely munkavállalói összességét vagy jelents részét érintik – a bizottság gyakorolja.

  A fent leírtak alapján, amennyiben a munkavédelmi szabályzatban foglaltak a munkavállalók összességét vagy jelents részét érintik, elegend, ha a bizottság hagyja jóvá a munkavédelmi szabályzatot. Az egyéni munkavédelmi képvisel egyetértése (aláírása) már nem szükséges a munkavédelmi szabályzat kiadásához.

 • 2020.03.10. - Munkavdelmi kpviselk kpzse
  A munkavédelmi törvény januártól szakmai képzés keretében írja el a munkavédelmi képviselk képzését, de jelenleg még sehol sem tudnak az új szakképzés szerinti szakmai képzést biztosítani, csak a régi felnttképzés szerinti képzést ajánlják. Ez pedig nem felel meg a hatályos elírásoknak. Amíg nem lesz képvisel képzés a szakmai képzés szerint, addig lehet menni a régi képzésekre?

  A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 75. § (2) bekezdése alapján a munkavédelmi képvisel képzése és továbbképzése csak szakmai képzés keretében történhet.

  A felnttképzésrl szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Fktv.) 2020. január 1-jével módosította a szakképzésrl szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefügg módosító és hatályon kívül helyez rendelkezésekrl szóló 2019. évi CXII. törvény (Módtv1.). Az Fktv. 30. § (2) bekezdése szerint „e törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelz napon hatályos rendelkezései szerint a Módtv1. hatálybalépésekor engedéllyel rendelkez felnttképzést folytató intézmény az engedélyben meghatározott felnttképzési tevékenység folytatására - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - e törvénynek és végrehajtási rendeleteinek a Módtv1. hatálybalépését megelz napon hatályos rendelkezései szerint 2022. december 31-éig jogosult.

  Azaz, a 2020. január 1-jén felnttképzési tevékenység végzésére engedéllyel rendelkez intézmény az engedélyben meghatározott felnttképzési tevékenységet az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelen folytathatja 2022. december 31-ig.

  Ezzel összhangban az Fktv. átmeneti rendelkezésére tekintettel az Mvt. kapcsán is a következket kell figyelembe venni: 2020. július 1-jéig csak a „régi” Fktv. szerinti képzések folytathatók az Fktv. 30. § (1) és (2) bekezdésére tekintettel, majd 2022. december 31-ig a régi felnttképzés az új képzéssel párhuzamosan folyik.

  A fent leírtak alapján az átmeneti idszakban is megszervezhet és elvégezhet a munkavédelmi képviselk képzése és továbbképzése a korábbi szabálynak megfelelen – a felnttképzésrl szóló törvény szerinti tevékenység keretében – legkésbb 2022. december 31-ig.

 • 2020.02.06. - Egyb krds
  Cégünknél megtörtént a munkavédelmi bizottság megválasztása, én új tagként kerültem be ide. Az elnök választást megtartottuk. Itt 11 tagból 10 megjelent, illetve a 2 póttag is. Kett elnökjelölt volt, a megválasztott 10 tag titkosan szavazott, a szavazati arány 5-5 lett. Az egyik elnökjelölt kezdeményezésére fel lett hívva a nem jelen lév tag, telefonon adta le nyíltan a szavazatát. Ebben az esetben a nem megjelent tag bevonása szabályos volt-e, amennyiben nem, szavazategyenlség esetén mi a hivatalos eljárás?

  A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 70/A. § (3) bekezdése szerint a munkavédelmi képviselk megválasztásának, megbízatása megsznésének, visszahívásának rendjére, mködési területére a munka törvénykönyvérl szóló 2012. évi I. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelen alkalmazni.

  Az Mt. 259. § (1)-(3) bekezdése szerint „az üzemi tanács a megválasztását követ tizenöt napon belül összeül, els ülésén - tagjai közül - elnököt választ. Az üzemi tanács ülésén a tag csak személyesen vehet részt. Az üzemi tanács mködésének szabályait ügyrendje állapítja meg.”

  Az Mvt. alapján az üzemi tanács mködésére vonatkozó szabályokat értelemszeren a munkavédelmi bizottságra is alkalmazni lehet. Az Mt. a mködéssel kapcsolatban csak az alapvet szabályokat határozza meg. Ennek alapján a munkavédelmi bizottság az els ülésén megválasztja az elnököt. A munkavédelmi bizottság tagjai csak személyesen vehetnek részt az üléseken, ez azt jelenti, hogy a tagot az üléseken más nem képviselheti, a szavazati jogát nem ruházhatja át másra.

  A munkavédelmi bizottság mködésének szabályait az ügyrendjében állapítja meg, amelyet a munkavédelmi bizottság szabadon határozhat meg. Az ügyrendben számos kérdés rendezhet, pl. az ülések gyakorisága, az ülések eljárásrendje, a tagok szavazati jogának gyakorlása (nyílt vagy titkos szavazás, lehet-e rövid úton - telefonon, e-mailben - szavazni).

  Az Ön által leírt esetben, a telefonon történt szavazás, ha azt a többi tag is elfogadta, szabályosnak tekinthet. A munkavédelmi bizottság megfelel mködése érdekében javasoljuk, hogy minél elbb készítsék el az ügyrendjüket.

1 / 8   »   »|

Bemutatkozs


 
KEDVEZMNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasgi Minisztrium
PROJEKT CME: „Jogszer foglalkoztats fejlesztse”
SZERZDTT TMOGATS SSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hrommillird-nyolcszzmilli forint.
TMOGATS MRTKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Rszletek
PROJEKT KEZD S BEFEJEZ DTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOST SZMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormny az llami foglalkoztatsi szerv, a munkavdelmi s munkagyi hatsg kijellsrl, valamint e szervek hatsgi s ms feladatainak elltsrl szl 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavdelemmel s a munkagyi hatsgi tevkenysggel kapcsolatos kzigazgatsi feladatok elltsra munkavdelmi s munkagyi hatsgknt a foglalkoztatspolitikrt felels minisztert, tovbb a fvrosi s megyei kormnyhivatal jrsi hivatalt jellte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A jrsi hivatal munkavdelmi, valamint munkagyi hatsgi hatskrt a kormnyhivatal illetkessgi terletre kiterjed illetkessggel a fvrosi s megyei kormnyhivatal megyeszkhely szerinti jrsi (fvrosi kerleti) hivatala, Budapest Fvros terletn a Budapest Fvros Kormnyhivatalnak III. Kerleti Hivatala, Pest megye terletn a Pest Megyei Kormnyhivatal rdi Jrsi Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatsgi nyilvntarts" a kzbeszerzsekhez s tmogatsokhoz honlapunkon kvl kzvetlenl is elrhet az albbi cmen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsold szervezetek

Innovcis s Technolgiai Minisztrium
Munkavdelmi Fosztly
Foglalkoztats-felgyeleti Fosztly
Postacm: 1440 Budapest, Pf.: 1.